اسمع
 
المطرب فقط
اغاني Lil Wayne

 
 

Lil Wayne

Prom Queen (Promo Cds)

عام :2009  

Friday The 13Th Pt. 2

عام :2009  

The Revelations

عام :2009  

Tha Best Of Lil Wayne

عام :2009  Urban Dictionary Vol 2

عام :2009  

Does What She Wants

عام :2009  

Its Been A Week

عام :2009  

Skull and Bones

عام :2009  

Stunt When I See You

عام :2009  Urban Dictionary

عام :2009  


Best Features

عام :2008  

Tha Carter III

عام :2008  

Dedication Iii

عام :2008  

On Demand

عام :2008  

We The Best

عام :2008  

The Leak 2

عام :2007  Da Drought 3 (cd1)

عام :2007  Dedication, Vol. 2

عام :2006  

Lil Weezy Ana Vol.1

عام :2006  Like Father, Like Son

عام :2006  

Tha Fix (Unreleased)

عام :2006  Tha Carter, Vol. 2

عام :2005  

The Mayor Of The South

عام :2005  

The Suffix

عام :2005  

Tha Carter II

عام :2005  

The Carter

عام :2004  

The Prefix

عام :2004  

500 Degreez

عام :2002  

Lights Out

عام :2000  

Tha Block Is Hot

عام :1999  


Tha Block Is Hot البوم
Lil Wayne


 
 
ظ„ظٹظ„ ظˆط§ظٹظ†

ظ„ظٹظ„ ظˆط§ظٹظ†